Kako bi održali svoje samopoštovanje, ljudi umanjuju, potiskuju ili negiraju negativne aspekte svoje ličnosti. Usled ovakvih tendencija, ljudi često imaju sukobe sa okolinom koja pokušava da im ukaže na njihove mane i štetna ponašanja. Kockari kao i drugi zavisnici upravo iz pomenutih razloga dugo odbijaju lečenje i pomoć okoline smatrajući sebe racionalnim. Takođe, kockari opravdavaju svoje ponašanje uveravajući sebe kao i okolinu o sopstvenoj mogućnosti samokontrole.  Jedan od prvih koraka ka rešavanju ovog problema je bolje upoznati sebe analizirajući sopstvene postupke.

Pisanje dnevnika je najjeftiniji i lak način da uvidimo aspekte ličnosti na kojima trebamo raditi. Isto tako, pisanje dnevnika ima i terapijski učinak jer se oslobađamo negativnih osećanja i misli kroz saopštavanje u pisanoj formi. Dnevnik treba svakodnevno pisati analizirajući prethodni dan, a zapisivanje može biti tradiconalno na listovima papira ili na komjuteru, telefonu, u vidu audio snimka. U dnevniku treba posebno analizirati:

  • Komunikaciju- sa kojim ljudima najčešće komuniciramo, koje se teme ponavljaju, kako govorimo o svojim problemima i na koji način se obraćamo drugima. Takođe, bitan aspekt komunikacije su konflikti- zbog čega najčešće ulazimo u konflikte i na koji način rešavamo te konflikte. 
  • Emocije- treba razmisliti kako smo se osećali prethodnog dana i kako smo te svoje emocije ispoljili. Takođe, važno je razmisliti o emocijama koje su imali drugi ljudi sa kojima smo bili tog dana u interakciji. Na ovaj način razvija se  emocionalna inteligencija i empatija. 
  • Napredak- koliko smo napredovali u odnosu na prethodni dan, mesec ili godinu. Pored napretka, značajno je beležiti i neuspehe i razloge zbog kojih nismo uspeli u svojim ciljevima. Analizom neostavrenih ciljeva dobijamo smernice- šta trebamo menjati i zbog čega nismo istrajni.
  • Slobodno vreme- koliko smo imali slobodnog vremena tokom dana i na koji način smo proveli to vreme. Takođe, značajno je zapisati plan za provođenje slobodnog vremena. Na ovaj način osoba neće podleći ,,dosadi” i nekonstruktivnom provođenju vremena već će ga ispuniti na funkcionalan način
  • Odnos prema lečenju- kakva osećanja pacijent ima prema lečenju, prema terapeutu i usmeravanju od strane teraputa. Isto tako, važno je beležiti krize, otpore u lečenju kao i sam stav prema lečenju. 

Vođenje dnevnika dolazimo do boljih uvida u sopstveni životni tok, a čitanjem prethodno napisanog sadržaja možemo shvatiti uzroke naših životnih okolnosti. Pored vođenja dnevnika, važno je napraviti plan za naredni dan, mesec i godinu.Planovi trebaju biti realni, jasno napisani i vremenski ograničeni. Pravljenjem planova usmeravamo naš život u određenom pravcu, smanjujemo verovatnoću od ,,praznog vremena” koje trošimo na nekonstruktivan način poput igrica, kockanja, društvenih mreža i sličnog.  

 

Lažetić, G. & Mladenović, I.  (2014) Zavisnost od kockanja. Beograd: Čigoja štampa