Jedan od razloga za svakodnevnu upotrebu reči ličnost je želja da se prenese utisak konzistentnosti i kotinuiteta o osobi. Konzistentnost u ponašanju tokom vremena i u sličnim situacijama pruža posmatraču doživljaj da se kroz različite situacije radi o istoj osobi. Osim toga, upotreba ove reči podrazumeva uverenje da ono što osoba radi, misli ili oseća ima poreklo njoj samoj, da postoje faktori unutar osobe koji uzrokuju njeno ponašanje. Upoznati nečiju ličnost znači prepoznati konzistentne obrasce ponašanja te osobe, što pruža osnov za zaključivanje o njenim budućim akcijama.

Osobine ličnosti predstavljaju stabilne unutrašnje karakteristike, koje uzrokuju ponašanje i poseduju stabilnost u vremenu i situacijama(Allport, 1962). Dakle, osobine ličnosti predstavljaju osnovu za određeno ponašanje. Da bi se ponašanje ispoljilo, neophodni su spoljašnji uslovi. Na primer impulsivnost je važan aspekt ličnosti, koji je usko povezan sa razvojem zavisnosti od kockanja, ali to ne znači da će svi impulsivni ljudi postati patološki kockari. Međutim, ljudi koji koji slabije kontrolišu svoju impulisvnost pre će razviti zavisnost ako dođu u dodir sa nekim od oblika kockanja. Isto tako, posmatra se uvek i kontekst, agresivna osoba može se ponašati pokorno i poslušno pred šefom, a agresivno u kući ili kafani. Isto tako, osoba koja je prijatna prema bližnjima može biti gruba prema prosjacima.Dakle, osobine nisu apsolutne odrednice ponašanja, ali na osnovu učestalosti i inteziteta određenog reagovanja može se doneti zaključak o stepenu njihove izraženosti.

Iako većina ljudi koji se kockaju nikada ne razviju zavisnost od kockanja, određeni personalni faktori mogu povećati rizik za pojavu ovog poremećaja. Neki od njih su:
 rizična ponašanja i traženje senzacija-osobina ličnosti koju karakteriše traženje raznovrsnih, novih, složenih i intenzivnih senzacija i iskustava, kao i volja da se preuzmu fizički, socijalni, pravni rizici zarad ovakvog iskustva
 impulsivnost- tendencija upuštanja u određene situacije i brzog reagovanja bez predhodnog razmišljanja i planiranja;nedostatak sposobnosti suzdržavanja od opasnosti kao i nemogućnost da se odloži zadovoljstvo.
 poremećaji raspoloženja- depresija, bipolarni poremećaj, zloupotreba supstanci
 nedostatak samodiscipline,
 emocionalna i socijalna nezrelost-nesposbnost preuzimanja odgovornosti kroz nerealan, nezreo pristup procesu življenja
 starost -veća je verovatnoća da se razvije zavisnost od kockanja ako osba počne da kocka u mladosti
 pol-daleko je manje žena nego muškaraca među kompulsivnim kockarima

Kada su u pitanju bolesti zavisnosti, osobe doživjavaju sekundardnu transformaciju ličnosti, odnosno javlja se skup osobina koje su karakteristične za zavisničku ličnost. Patološki kockari, u novoformiranoj zavisničkoj ličnosti poseduju elemente neodgovornosti, egocentričnosti i nepoštovanje socijalnih normi. Njihovo ponašanje zasniva se na „principu zadovoljstva“, umesto „principa realnosti“. Voljna aktivnost je ozbiljno narušena, zavisnik nema realne ciljeve a još manje snage da realizuje svoje(nerealne)ciljeve.

U pokušaju da sebi i drugima ne priznaju realitet zavisnosti od kockanja i da bi mogli nesmetano da nastave sa kockanjem, zavisnici se služe novostečenom osobinama kao što su manipulacija i lažljivost-u početku laže kako bi prikrio svoju zavisničku aktivnost, kasnije laže u svim drugim situacijama. Zbog svoje preokupiranosti kockom, ima isključivo površne odnose sa drugima, a ranija interesovanja se zanemaruju.

Izvor:Smederevac S., Mitrović D.(2006). „Ličnost metodi i modeli”.Beograd:Centar za primenjenu psihologiju
Izvor: dr Mladenović I., dr Lažetić G.(2014).„Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom“.Beograd:Čigoja