Kada se govori o kockanju, uglavnom se pažnja posvećuje muškarcima verujući da žene nisu sklone igrama na sreću. Kockanje se smatralo aktivnošću u kojoj dominiraju muškarci, odnosno postojanje više stope učešća, ali i štete u poređenju sa ženama (Abbott, Romild & Volberg, 2018; Delfabbro, 2002). Iako se kockanje, kao pretežno muška aktivnost, postepeno menja i u sve većoj meri ustupa mesto ženama i danas se prevalenca zavisnosti od kockanja kreće 3:1 do 2:1 u korist muškaraca u odnosu na žene (Håkansson & Widinghoff, 2020; Tavares et al., 2001). Ovakav podatak se pripisuje liberalizaciji zakona o kockanju, promeni rodnih uloga, ekonomskim resursima koji su ženama na raspolaganju i otvaraju prostor za sve veće kockanje žena.

Pol u značajnoj meri određuje način i motivaciju zbog koje osoba počinje sa kockanjem. Obzirom da žene uglavnom zarađuju manje, finansijska šteta izazvana kockanjem je veća. Većina žena koje patološki kockaju imaju u svojoj istoriji iskustvo traume, depresije ili anksioznosti. Takođe, žene su sklonije depresiji i kockanje im je kao hipomana odbrana, jedan od načina bega od realnosti, a može se javiti i tokom manične epizode bipolarnog poremećaja. Žene u kasnijem životnom dobu započinju sa kockanjem, a posebno je vulnerabilna starija populacija upravo zbog specifičnosti koji karakteriše ovu dob: penzija, odlazak dece iz roditeljskog doma, „sindrom praznog gnezda”, gde se povećava frekventnost kockanja upravo da bi se popunilo slobodno vreme. Gubitak partnera ili razvod može biti pokretač patološkog kockanja kod žena. Gubitak partnera kod žena dovodi do slabljenja otpornosti i većoj podložnosti usamljenosti i kockanju (Berry, Fraehlich & Toderian, 2002).
Od kockarskih igara žene više igraju lutriju, loto, bingo, kockaju na automatima, klade se, a muškarci češće igraju kartaške igre i rulet. Iako žene kasnije počinju sa kockanjem od muškaraca, na lečenje dolaze u istoj dobi, uglavnom između 30 i 49 godina. Podjednak je broj udatih, onih sa decom ili bez dece, s višom ili visokom školskom spremom.

Ne tako retko, žene u fazi beznađa počinju da se bave prostitucijom kako bi nabavile novac za kockanje. Utvrđeno je da se u porodicama žena kockara češće postoji osećaj prezrenosti, odbačenosti kao i usamljenosti, posebno od strane majki koje su bile ili izrazito dominantne, hladne, okrutne, perfekcionistice, usmerene na materijalne vrednosti ili izrazito slabe ličnosti, neefikasne, bez sposobnosti da zaštite decu od očeva. Deo žena kockara ima loša iskustva sa očevima, uključujući i silovanja. Žene se više samooptužuju zbog kockanja i imaju više narušenu sliku o sebi od muškaraca koji kockaju. Zapravo, svojim ponašanjem ponovno se dovode u poziciju prezrene, usamljene i odbačene osobe. Muškarci se i kroz kockanje samopotvrđuju- svoju inteligenciju, znanja, veštine. Žene kockari su često sklone iskrivljenom mišljenju, ruminaciji, praznoverju, horoskopima i prorčanstvima, veruju da imaju mistične moći. Ta pojava se često susreće u opštoj populaciji kockara, najčešće u obliku nerealnog optimizma, osećaja prevelikog poverenja ili snage i kontrole.

Ukoliko primetite kod sebe ili kod bliskih osoba da je razonoda i igra prešla granicu i javljaju se faktori rizika koji ukazuju na problematično kockanje, pozovite naš besplatan HELP broj i konsultujte se sa našim stručnjacima: 0800 301 302

Literatura:
Abbott, M., Romild, U., & Volberg, R. (2018) The prevalence, incidence, and gender and age specific incidence of problem gambling: Results of the Swedish longitudinal gambling study (Swelogs). Addiction. 113(4), 699–707.
Håkansson, A., & Widinghoff, C. (2020) Gender Differences in Problem Gamblers in an Online Gambling Setting.Psychology Research and Behavior Management, 13, 681–691
Berry, R.E., Fraehlich, C., & Toderian, S. (2002).Womens Experiences of gambling and problem gambling https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Berry%20et%20al(2002)Wo mens_experiences_of_gambling_and_PG.pdf stranici pristupljeno 20.1.2021.
Koić, E. (2009). Problematično i patološko kockanje. Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok”, Virovitica.