Recidiv i njegova prevencija

Recidiv i njegova prevencija

Recidiv je povratak na prethodu bolest tj. početak ponovnog kockanja nakon izlečenja i uspostavljanja apstinencije. Nakon što nekadašnji zavisnik počini recidiv, njegova porodica biva razočarana, neretko odustaje od njega smatrajući da ih je izneverio. Zbog toga je...
Internet kao izvor opasnosti

Internet kao izvor opasnosti

U svetlu prihvatanja tehnološkog napretka, mladi imaju mnogo razloga zbog kojih požele da odu na internet. Međutim, pored svih dobiti koja svetska mreža nudi, postoje i izvesni rizici, a kojih adolescenti nisu svesni. Zbog toga što je internet postao sastavni deo...
Porodica kao preventivni faktor bolesti zavisnosti

Porodica kao preventivni faktor bolesti zavisnosti

Porodica u ljudskoj evoluciji ima esencijalnu ulogu. Porodicu možemo posmatrati kao primarnu zajednicu koja zavisno od istorijskog i društveno –ekonomskog razvitka okuplja lica i njihovo potomstvo, eventualno uži ili širi krug srodnika koji se udružuju radi...
Patološko korišćenje interneta

Patološko korišćenje interneta

Zavisnost je oblik preterane vezanosti, uslovljene psihološkom ili biološkom potrebom zbog koje postepeno dolazi do negativnih posledica.Kod bolesti zavisnosti osoba nema kontrolu nad ponašanjem vezanim za konkretno ponašanje ili korišćenje psihoaktivne supstance....
Samodisciplina i planiraje sopstvenog vremena

Samodisciplina i planiraje sopstvenog vremena

Kako bi održali svoje samopoštovanje, ljudi umanjuju, potiskuju ili negiraju negativne aspekte svoje ličnosti. Usled ovakvih tendencija, ljudi često imaju sukobe sa okolinom koja pokušava da im ukaže na njihove mane i štetna ponašanja. Kockari kao i drugi zavisnici...